Lượt truy cập: 89536    
  Đang trực tuyến: 1


Công bố Báo cáo tự đánh giá

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường giai đoạn 2011 - 2016 để chuẩn bị Đánh giá ngoài vào tháng 9/2017.

Báo cáo tự đánh giá