Lượt truy cập: 93494    
  Đang trực tuyến: 2


Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Khảo thí - ĐBCLGD

1. Chức năng

Phòng Khảo thí - ĐBCLGD Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường; thực hiện các dịch vụ về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cho các tổ chức có nhu cầu khi có đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng để trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Đại học Huế;
 • Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Bộ môn tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng Ngân hàng đề thi đối với tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;
 • Phối hợp với các Khoa, Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, Phòng KHCN - HTQT, Phòng ĐTSĐH đề xuất danh sách các hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp đối với sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan tổ chức, chỉ đạo điều hành việc thực hiện công tác coi thi kết thúc học phần (bao gồm kỳ thi chính và các kỳ thi phụ) theo kế hoạch của Trường;
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Trường theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Đại học Huế và của Trường Đại học Kinh tế;
 • Tổ chức thực hiện đúng thủ tục, quy trình các nghiệp vụ coi thi, làm phách, ráp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê kết quả học tập của người học thuộc tất cả các hệ đào tạo, cấp đào tạo và chương trình đào tạo;
 • Cung cấp các số liệu thống kê về kết quả học tập của sinh viên cho các đơn vị có liên quan trong Trường (gửi file và bản gốc bảng điểm của sinh viên cho Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV, của học viên cao học cho Phòng ĐTSĐH và các bản sao đến các Khoa và các đơn vị có liên quan) để quản lý, theo dõi, công bố, thông báo v.v… và theo yêu cầu của Trường ngay sau khi có kết quả;
 • Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;
 • Nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập;
 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Đại học Huế;
 • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường;
 • Xây dựng kế hoạch dài hạn và thường xuyên trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong toàn Trường;
 • Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng giáo dục: khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường;
 • Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của các bộ phận trong Nhà trường;
 • Thống kê và báo cáo về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Nhà trường;
 • Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục;
 • Tham gia thực hiện các dịch vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cho các cơ sở đào tạo và các tổ chức khác khi đủ điều kiện và được sự cho phép của Hiệu trưởng;
 • Quản lý việc sử dụng các loại tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm v.v… được Nhà trường giao cho Phòng theo đúng mục đích, an toàn và hiệu quả;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.