Lượt truy cập: 93494    
  Đang trực tuyến: 3


Quá trình hình thành

  • Thực hiện chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT ngày 5/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục, Giám  đốc  Đại  học  Huế  đã  ban  hành  QĐ  số  1081/QĐ-ĐHH-TCNS  ngày 16/10/2009 về việc  thành  lập Trung  tâm KT-ĐBCLGD  trực  thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

  • Để thống nhất tên gọi, chức năng nhiệm vụ đối với bộ phận KT-ĐBCLGD ở các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Đại học Huế đã ban hành QĐ số 591/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 17/3/2010 về việc đổi tên Trung tâm KT-ĐBCLGD thành Phòng KT-ĐBCLGD trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

  • Thực hiện Đề án tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ban hành Quyết định số 41/QĐ-ĐHKT ngày 14/1/2020 về việc đổi tên Phòng Khảo thí - ĐBCLGD thành Phòng Khảo thí - BĐCLGD trực thuc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

  • Phòng có chức năng tham mưu, giúp việc cho hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động về công tác Khảo thí và công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục của Nhà trường.

  • Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 Nhà Hành chính, 99 Hồ Đắc Di, TP. Huế
  • Điện thoại: 0234. 3883760 - hoặc - 0234. 3883950
  • Email:        khaothi@hce.edu.vn - hoặc - dambaochatluong@hce.edu.vn