Lượt truy cập: 89538    
  Đang trực tuyến: 2


Khảo sát Chất lượng toàn khóa học (SVTN)

STT  Nội dung   File 
1 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên K43 tốt nghiệp năm 2013 File
2 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên K44 tốt nghiệp năm 2014 File
3 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên K45 tốt nghiệp năm 2015  File
4 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên K46 tốt nghiệp năm 2016 File
5 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên K47 tốt nghiệp năm 2017 File
6 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên K48 tốt nghiệp năm 2018 File
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT
1 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp CTTT K44 năm 2015 File
2 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp CTTT K45 năm 2016 File
3 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp CTTT K46 năm 2017 File
4 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp RENNES K46 năm 2016 File
5 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp RENNES K47 năm 2017 File
6 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp RENNES K48 và CTTT K47 năm 2018 File
7 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của sinh viên tốt nghiệp RENNES K49 và CTTT K48 & K49 năm 2019 File
HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC
1 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của học viên SĐH năm 2018 File
2 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá toàn khóa học của học viên SĐH năm 2019 File