Lượt truy cập: 89537    
  Đang trực tuyến: 1


Khảo sát hiệu quả giảng dạy học phần

 STT     Nội dung  File
1 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2012 - 2013  File
2 Báo cáo Khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2013 - 2014   File
3 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2014 - 2015  File
4 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ I năm học 2015 - 2016  File
5 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ II năm học 2015 - 2016 File
6 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 File
7 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 File
8 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2017 - 2018 File
9 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2018 - 2019 File
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
1 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên CTTT và hiệu quả giảng dạy học phần của giảng viên học kỳ I năm học 2015 - 2016 File
2 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên CTTT và hiệu quả giảng dạy học phần của giảng viên học kỳ II năm học 2015 - 2016 File
3 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên CTTT và hiệu quả giảng dạy học phần của giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 File
4 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên CTTT và hiệu quả giảng dạy học phần của giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 File
5 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên Chương trình Rennes về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ I năm học 2015 - 2016 File
6 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên Chương trình Rennes về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ II năm học 2015 - 2016 File
7 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên Chương trình Rennes về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ I năm học 2016 - 2017 File
8 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên Chương trình Rennes về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên học kỳ II năm học 2016 - 2017 File
9 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên các Chương trình liên kết về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2017 - 2018 File
10 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên các Chương trình liên kết về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2018 - 2019 File
HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC
1 Báo cáo Khảo sát ý kiến phản hồi của học viên SĐH về chất lượng giảng dạy môn học của giảng viên năm học 2017 - 2018 File