Lượt truy cập: 60810    
  Đang trực tuyến: 9


Khảo sát Sự hài lòng về môi trường làm việc

 STT Nội dung  File
1 Khảo sát ý kiến đánh giá của giảng viên về hoạt động phục vụ/hỗ trợ của nhà trường, năm học 2015-2016. File
2 Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ Hành chính về môi trường làm việc và chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ năm học 2016-2017. File
 3 Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Giảng viên về môi trường làm việc và chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ năm học 2016-2017. File
4 Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ Hành chính về môi trường làm việc và chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ năm học 2017-2018. File
 5 Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của Giảng viên về môi trường làm việc và chất lượng các hoạt động phục vụ, hỗ trợ năm học 2017-2018. File