Lượt truy cập: 51674    
  Đang trực tuyến: 2


Các Quy định về công tác ĐBCLGD

TT Quy định Download
  BỘ GD&ĐT  
1 Công văn số 462 V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành ngày ngày 09 tháng 5 năm 2013 Download
2 Công văn số 527 V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học ban hành ngày 23 tháng 5 năm 2013 Download
3 Thông tư số 12 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2017 Download
4

Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2016

Download
5 Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2016 Download
6 Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2016 Download
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  
1 Quy định về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng và Tổ phối hợp ĐBCLGD Download
2 Quy định về thống kê lưu trữ Download
3 Quy định về công tác khảo sát ĐBCLGD Download
4 Quy định về công tác ĐBCLGD của Trường Đại học Kinh tế Download
5 Quy định về khảo sát hiệu quả giảng dạy học phần Download