Lượt truy cập: 96182    
  Đang trực tuyến: 3


Các Quy định về công tác ĐBCLGD

TT Quy định Download
  BỘ GD&ĐT  
1 Công văn số 462 V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành ngày ngày 09 tháng 5 năm 2013 Download
2 Công văn số 527 V/v hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học ban hành ngày 23 tháng 5 năm 2013 Download
3 Thông tư số 12 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành ngày 19 tháng 5 năm 2017 Download
4

Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2016

Download
5 Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2016 Download
6 Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2016 Download
7 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT V/v Ban hành Quy chế thực hiện công khai
đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2017
Download
8 Thông tư 04//2016/TT-BGDĐT V/v Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học ban hành ngày 14 tháng 3 năm 2016 Download
9 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành ngày 20 tháng 4 năm 2018 Download
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  
1 Quy định về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng và Tổ phối hợp ĐBCLGD Download
2 Quy định về thống kê lưu trữ Download
3 Quy định về công tác khảo sát ĐBCLGD Download
4 Quy định về công tác ĐBCLGD của Trường Đại học Kinh tế Download
5 Quy định về khảo sát hiệu quả giảng dạy học phần Download