Lượt truy cập: 93491    
  Đang trực tuyến: 2


Các Quy định về công tác Khảo thí

TT Quy định Download
1 Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần Download
2 Quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng NHĐT kết thúc học phần Download
3 Quy chế 25 đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Download
4 Quy chế 43 về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Download