Lượt truy cập: 93493    
  Đang trực tuyến: 3


Các quyết định thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể phòng KT-ĐBCLGD

Các quyết định thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể phòng KT-ĐBCLGD cập nhật đến năm 2016:

Stt Ký hiệu văn bản Tên văn bản Năm khen thưởng Cấp khen thưởng Ngày ban hành Tên
THI ĐUA CÁ NHÂN
1 124/QĐ-ĐHH-TĐ GV giỏi cơ sở 1998-1999 ĐHH 12/07/1999 Hoàng Quang Thành
2 346/QĐ-ĐHKT-HCTH CSTĐ cấp CS 2006-2007 Trường ĐHKT 18/7/2007 Trần Thị Thu Trang
3 258/QĐ-ĐHKT-HCTH CSTĐ cấp CS 2007-2008 Trường ĐHKT 14/7/2008 Trần Thị Thu Trang
4 292/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT 15/7/2009 Hoàng Quang Thành
5 292/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2008-2009 Trường ĐHKT 15/7/2009 Trần Thị Thu Trang
6 362/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2009-2010 Trường ĐHKT 14/7/2010 Hoàng Quang Thành
7 54/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2010-2011 Trường ĐHKT 13/7/2011 Hoàng Quang Thành
8 118/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT 13/7/2012 Hoàng Quang Thành
9 118/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2011-2012 Trường ĐHKT 13/7/2012 Phan Thị Bích Hạnh
10 390/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT 15/8/2013 Hoàng Quang Thành
11 390/QĐ-ĐHKT-TCHC CSTĐ cấp CS 2012-2013 Trường ĐHKT 15/8/2013 Nguyễn Thanh Thiện
12 565/QĐ-ĐHKT CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT 28/7/2015 Hoàng Quang Thành
13 565/QĐ-ĐHKT CSTĐ cấp CS 2014-2015 Trường ĐHKT 28/7/2015 Trần Thị Thu Trang
THI ĐUA TẬP THỂ
1 2323/QĐ-ĐHH TTLĐ xuất sắc 2010-2011 ĐHH 28/10/2011 Phòng KT&ĐBCLGD
2 1898/QĐ-ĐHH TTLĐ xuất sắc 2011-2012 ĐHH 24/9/2012 Phòng KT&ĐBCLGD
3 1761/QĐ-ĐHH TTLĐ xuất sắc 2012-2013 ĐHH 10/01/2013 Phòng KT&ĐBCLGD
4 1797/QĐ-ĐHH TTLĐ xuất sắc 2013-2014 ĐHH 10/02/2014 Phòng KT&ĐBCLGD
5 1320/QĐ-ĐHH TTLĐ xuất sắc 2014-2015 ĐHH 22/10/2015 Phòng KT&ĐBCLGD
KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN
1 2632/QĐ-BGD&ĐT-VP Bằng khen của Bộ 1974-2004 Bộ GD&ĐT 04/08/2005 Hoàng Quang Thành
2 221/QĐ-ĐHH-TĐKT Giấy khen của ĐHH 2002-2003 ĐHH 17/11/2004 Hoàng Quang Thành
3 7563/QĐ-BGDĐT KNC "VSNGD"   Bộ GD&ĐT 15/10/2009 Hoàng Quang Thành
4 2324/QĐ-ĐHH-VP Giấy khen của ĐHH 2010-2011 ĐHH 28/10/2011 Lê Thị Hồng Lý
5 1897/QĐ-ĐHH Giấy khen của ĐHH 2011-2012 ĐHH 24/9/2012 Cái Thị Thanh Lâm
6 1080/QĐ-BGDĐT Bằng khen của Bộ 2011-2012 Bộ GD&ĐT 26/3/2013 Hoàng Quang Thành
KHEN THƯỞNG TẬP THỂ
1 1080/QĐ-BGDĐT Bằng khen của Bộ 2011-2012 Bộ GD&ĐT 26/3/2013 Phòng KT&ĐBCLGD
2 1939/QĐ-ĐHH Giấy khen của ĐHH 2012-2013 ĐHH 24/10/2013 Phòng KT&ĐBCLGD
3 5869/QĐ-BGDĐT Bằng khen của Bộ 2013-2014 Bộ GD&ĐT 12/12/2014 Phòng KT&ĐBCLGD