Lượt truy cập: 96182    
  Đang trực tuyến: 1


NHẮC NHỞ THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐỢT 2 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa thực hiện khảo sát học kỳ 1 năm học 2019 - 2020. Chính vì vậy, đề nghị những sinh viên chưa tham gia khảo sát dành thời gian hoàn thành khảo sát.

Thời hạn khảo sát: Từ 10/2019 đến 1/2020.
Link hướng dẫn thực hiện khảo sát. http://esurvey.hce.edu.vn/survey/?p=393

 

 

Cuối đợt khảo sát, Phòng KT-ĐBCLGD sẽ lập danh sách những sinh viên không thực hiện khảo sát và gửi về Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm để trừ điểm rèn luyện và có các biện pháp xử lý khác.

Lưu ý:

Danh sách các bạn sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ được tổng hợp gửi về Phòng CTSV để trừ điểm rèn luyện cuối học kỳ.

 

Danh sách SV K50 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Danh sách SV K51 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Danh sách SV K52 không thực hiện KS học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

 

Các bài khác