Lượt truy cập: 89536    
  Đang trực tuyến: 2


NHẮC NHỞ THỰC HIỆN KHẢO SÁT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn rất nhiều sinh viên chưa thực hiện khảo sát học kỳ 2 năm học 2018 - 2019. Chính vì vậy, đề nghị những sinh viên chưa tham gia khảo sát dành thời gian hoàn thành khảo sát.

Thời hạn khảo sát: Từ 3/2019 đến 6/2019.
Link hướng dẫn thực hiện khảo sát. http://esurvey.hce.edu.vn/survey/?p=393

Cuối đợt khảo sát, Phòng KT-ĐBCLGD sẽ lập danh sách những sinh viên không thực hiện khảo sát và gửi về Ban Giám hiệu, Phòng Công tác sinh viên, Giáo viên chủ nhiệm để trừ điểm rèn luyện và có các biện pháp xử lý khác

Các bài khác